Школа за основно и средње образовање "Вуле Антић" се већ више од 47 година бави образовањем и васпитањем ученика са сметњама у развоју. Школа врши упис ученика са сметњама у развоју са територија општина: Прешева, Бујановца, Трговишта, Врања, Врањске Бање, Владичиног Хана, Сурдулице и Босилеграда јер једина може да им пружи адекватну стручну подршку и помоћ у развоју. Ученицима је обезбеђен аутобуски превоз од куће до школе и од школе до куће. Како многи ученици долазе у пратњи родитеља и персоналних асистената, школа је обезбедила простор за њихов боравак.

Школу похађају деца са интелектуалним оштећењима која су врло често праћена различитим сензорним и телесним дисфункцијама, емоционалним и социјалним проблемима. Ученици су жељни стицања знања, дружења, где ће се осећати као код своје куће слободни и мирни и потребна им је стручна помоћ у сваком погледу. Ту стручну помоћ им обезбеђује стручни кадар школе кога чине дефектолози и предметни наставници који су оспособљени на Дефектолошком факултету у Београду.
У саставу школе постоји издвојено одељење у Владичином Хану oд првог до четвртог разреда. По потреби се организује и настава у кућним условима.
Дефектолози, у сарадњи са педагошко-психолошком службом школе, дијагностикују стање сазнајних, психомоторних и едукативних функција деце и свако са свог становишта предузима превентивне и едукативне мере у циљу стабилизације и синхронизације дететовог развоја.
Користи се систем методичких поступака којима се утиче на правилно развијање психичких и физичких функција код деце. Различитим поступцима се делује на структуре и функције ЦНС и целокупног психомоторног развоја, независно од тога шта би оно требало да може обзиром на узраст. Циљ је да се створи склад међу функцијама и успостави емоционално – сазнајна равнотежа. Дефектолози улажу свој максимум у раду са децом која имају тешкоћe у мишљењу, опажању, пажњи или говору, која показују неспретност у покретима и манипулацији предметима, која имају тешкоћа у руковању прибором за писање и цртање, која имају оштећења чула, телесне недостатке и инвалидитете, емоционалне и социјалне проблеме...
Запослени у школи улажу напор да то буде школа по мери детета. Рад се одвија у учионицама и кабинетима који су опремљени наставним средствима, дидактичким материјалом и намештајем који задовољавају потребе ученика. Учионица првог разреда пружа могућност деци за индивидуални наставни рад, групни рад као и за релаксацију и опуштање током наставног дана. У свим учионицама рад се одвија у мањим групама по принципима индивидуализације и флексибилности садржаја уз примену дидактичког материјала и то све у складу са могућностима и потребама ученика.
Школа има опремљене кабинете за техничко образовање, музичку и ликовну културу и дигитални кабинет у којима се развијају вештине и подстичу креативност ученика, лично изражавање, социјализација и практична примена наученог.
Школа поседује логопедски и кабинет за реедукацију психомоторике. У зависности од потреба ученика организује се индивидуални логопедски третман који има своје специфичности у погледу усмеравања и начина рада. Пре свега, води се рачуна о индивидуалним потребама ученика. Врши се одабир потребних наставних средстава, најчешће се користе: слике, играчке, књиге, артикулационо огледало, аудиовизуелна и друга средства. Ученици који долазе на логопедски третман лакше савладавају наставни план и програм. Већина ученика овлада употребном страном говора.
У кабинету за реедукацију психомоторике организује се индивидуални дефектолошки третман за ученике којима је потребна додатна подршка у савладавању наставних садржаја. Кабинет је опремљен разноврсним дидактичким материјалом.
Школа има фискултурну салу опремљену неопходним реквизитима и справама за квалитетно извођење редовне наставе и ваннаставних активности. Поред сале налази се савремено опремљен кабинет за корективну гимнастику где се реализују индивидуалне корективно превентивне вежбе за превенцију и отклањање деформитета: равни табани, деформитети кичме (сколиоза, кифоза, лордоза), као и вежбе за отклањање одређених слабости мишића. При школи ради и спортски клуб за децу и омладину са сметњама у развоју "Бубамара" где су заступљени сви спортови.
За децу која имају потребу за повременим издвајањем из групе у току наставног дана, школа је опремила "Наш кутак", просторију за индивидуални педагошко-психолошки рад.
Школа за основно и средње и образовање "Вуле Антић" омогућава ученицима после завршене основне школе наставак школовања у средњој школи. Средња школа нуди једногодишње, двогодишње и трогодишње образовање из области машинства и обраде метала и текстилства и кожарства. Подручје рада текстилства и кожарства образује ученике на 2 образовна профила: шивач текстила у трајању од 2 године и конфекцијски шивач у трајању од 3 године. Подручје рада машинство и обрада метала образује ученике за занимање бравар у трајању од три године и помоћни обрађивач лима 2 године. Радионице су опремљене потребним средствима и материјалима за рад. Наставници својим радом и залагањем оспособљавају ученике за успешно укључивање и самосталан рад што ученици показују добрим резултатима на републичким такмичењима и омогућава запошљавање у отвореној привреди.
На овај начин школа омогућава потпуну рехабилитацију и ресоцијализацију ученика са сметњама у развоју и њихово укључивање у друштвену заједницу. Све се ово постиже заједничким ангажовањем наставника, родитеља и релевантних субјеката задужених за правилан развој деце.